Spółka NIK odstąpiła od umowy z generalnym wykonawcą Stadionu Miejskiego

Po konsultacji z władzami miasta, spółka Nowosądecka infrastruktura Komunalna podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą budowy Stadionu Miejskiego Grupą Blackbird. Powodem były znaczące opóźnienia w realizacji prac budowlanych po stronie wykonawcy w stosunku do ustalonego harmonogramu robót, brak skutecznego planu naprawczego i podjęcia działań w celu wyeliminowania opóźnień, a także brak dalszego potencjału, przede wszystkim finansowego, do ukończenia inwestycji.

Zgodnie z obowiązującą umową, termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 3 listopada. Ze względu na znaczące opóźnienia w wielu obszarach realizowanej inwestycji. termin ten nie zostanie dotrzymany przez generalnego wykonawcę Grupę Blackbird.

W związku z brakiem postępu prac, spółka NIK już na początku września podjęła pierwsze działania wzywające Grupę Blackbird do przedstawienia i wdrożenia działań naprawczych w celu wyeliminowania powstałych opóźnień. Następnie generalny wykonawca przedstawił plan naprawczy, który po analizie ze strony spółki NIK został uznany za niewystarczający, a jego głównym elementem było oczekiwanie ponownego wydłużenia terminu zakończenia inwestycji. Brak było jednak konkretnych rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do ustalonych robót budowlanych i ukończenia ich w wyznaczonym na dzień 3.11.2023 terminie. Taka propozycja wraz z planem naprawczym została kategorycznie odrzucona.

Kolejnym krokiem spółki NIK było wezwanie generalnego wykonawcy do udowodnienia posiadanego potencjału finansowego, osobowego i organizacyjnego, pozwalającego na dokończenia budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu. Niestety we wskazanym przez inwestora terminie Grupa Blackbird nie przedłożyła niezbędnej dokumentacji, która potwierdzałaby możliwość kontynuacji inwestycji. Jednocześnie generalny wykonawca poinformował spółkę NIK, że znajduje się w krytycznej sytuacji i ma problemy z płynnością finansową.

W ostatnich dniach, odpowiadając na zapytania ze strony lokalnych mediów, miasto i spółka NIK informowały o trzech możliwych rozwiązaniach, które były brane pod uwagę, a wśród nich: dokończenie inwestycji przez generalnego wykonawcę, wyłonienie wykonawcy zastępczego oraz odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą.

Po analizie wszystkich dokumentów i ocenie stanu faktycznego związanego z brakiem postępów na terenie inwestycji Stadionu Miejskiego, a także po konsultacji z władzami miasta, Prezes Spółki uzyskała w dniu 27.10.2023 zgodę Rady Nadzorczej na odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą inwestycji Grupą Blackbird. Oznacza to, że dalsze prace w ramach budowy Stadionu Miejskiego będą możliwe po wyłonieniu nowego wykonawcy, który zrealizuje pozostałe prace budowlane. Należy podkreślić, że obecny stan zaawansowania inwestycji jest na poziomie 80%. Następnym krokiem będzie szczegółowa inwentaryzacja na terenie inwestycji, a po jej zakończeniu zostanie rozpisany przetarg na dokończenie budowy Stadionu Miejskiego.

O szczegółach dalszego postępowania miasto i spółka NIK będą informować publicznie w kolejnych komunikatach oraz poprzez kolejne konferencje prasowe dla lokalnych mediów.

Skip to content